ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

            ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้สำหรับการบริการซื้อ-เสนอขายโดยเว็บไซต์ www.bkhairbeauty.com ดำเนินการโดย บริษัท เจเจซี เอเชีย จำกัด (ทะเบียนการค้า 0105558055145 ที่อยู่ เลขที่ 891 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพ 10160 ต่อไปนี้จะเรียกว่า BKhairbeauty.com 

           

            บุคคลที่ประสงค์จะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์  BKhairbeauty.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”หรือ “ผู้ใช้” ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยสัญญานี้โดยไม่รวมเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ เมื่อสั่งซื้อหรือรับบริการผ่านทางเว็บไซต์  BKhairbeauty.com ถือว่าลูกค้า/ผู้ใช้ยอมรับว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ทุกประการ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลที่ไม่มีคำนำหน้าชื่อเชิงพาณิชย์เท่านั้น

            เงื่อนไขเหล่านี้มีผลเหนือกว่าเงื่อนไขการขายอื่นๆ ทาง BKhairbeauty.com มิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดหรือทั้งหมดขาดหายไป อาจจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับใช้ของพื้นที่นั้นๆในประเทศไทย

            ข้อตกลงและเงื่อนไขหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดเงื่อนไขการขายสินค้าระหว่าง  BKhairbeauty.com กับลูกค้า/ผู้ใช้สินค้า ได้แก่ การสั่งซื้อ การส่งมอบ การชำระเงิน(การทำธุรกรรม) ความรับผิดชอบและการรับประกัน ข้อตกลงและเงื่อนไขหล่านี้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อและติดตามข้อมูลระหว่างฝ่ายที่ทำสัญญา

 

ผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์

-  “สินค้า” หมายถึง สินค้าและบริการทั้งหมด ที่ขายบนเว็บไซต์ของบริษัท  BKhairbeauty.com  ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์  BKhairbeauty.com  หมายความว่า มีไว้สำหรับขาย แต่สามารถแสดงได้หากไม่ต้องการขาย ห้ามผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ขายในเว็บไซต์นำไปแยกบรรจุใหม่หรือขายต่อทั้งหมดหรือบางส่วน

- BKhairbeauty.com ทำหน้าที่ระบุความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายบนเว็บไซต์ของ BKhairbeauty.com 

- BKhairbeauty.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือปัญหาสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบของเว็บไซต์ รวมทั้งการบุกรุกภายนอกหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจบิดเบือนความถูกต้องหรือราคาของสินค้าจากราคาจริง 

- การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาพ และองค์ประกอบทั้งหมดของภาพและเสียงใน BKhairbeauty.com  รวมถึงเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตร การนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินพิเศษของ  BKhairbeauty.com ; :ซึ่งไม่ได้ทำสัญญา 

- การลักลอบ แอบอ้างและคัดลอกภาพเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าอาจถูกฟ้องร้องโดยกฎหมายระหว่างประเทศ 

- คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงแม้ได้รับอนุญาตโดยปริยายจะต้องถูกลบออกเมื่อมีการร้องขอ 

- ราคาที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการและการจัดส่ง, (อ่านต่อเงื่อนไข อัตราและการชำระเงิน)

 

การสั่งซื้อและการยืนยัน 

  • คำสั่งซื้อในเว็บไซต์ คือ การยอมรับของผู้ใช้ เกี่ยวกับราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย ระบบชักนำลักษณะเนื้อหาและวันที่ของคำสั่ง ใบสั่งซื้อสามารถบันทึกได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ยืนยันตนชัดเจนและป้อนรหัสหรือ "รหัสลูกค้า" ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะต้องทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ก่อนสั่งซื้อ กรณีลืมรหัส ต้องได้รับแจ้งจากฝ่ายบริการลูกค้าของ BKhairbeauty.com ยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ ข้อมูลการสั่งซื้อจะถูกสรุปได้เฉพาะเมื่อยืนยันการสั่งซื้อดังกล่าว  
  • BKhairbeauty.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใดๆที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้ที่ไม่ชำระค่าสินค้า ผู้ใช้รายดังกล่าวมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินของคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งเดิมซึ่งผิดพลาดทางการจัดส่งหรือก่อนหน้านี้
  • BKhairbeauty.com ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้เองกรณีป้อนรายละเอียด ข้อมูลการติดต่อ รวมทั้งที่อยู่ในการจัดส่งหรือเรียกเก็บเงิน 
  • หากข้อมูลไม่ครบถ้วนนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งซื้อ BKhairbeauty.com จะเคารพการสั่งซื้ออันเป็นที่ยอมรับได้บนเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น 
  • กรณีความล่าช้าหรือความเป็นไปไม่ได้ในการจัดส่งไม่ถือว่าเป็นผลมาจาก BKhairbeauty.com ; ไม่ให้สิทธิ์ลูกค้าในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
  • กรณีขาดแคลนสินค้า  BKhairbeauty.com  จะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับสินค้า ที่อยู่สองแห่งควรระบุว่ามีการสั่งซื้อแยกกันสองรายการ ปัจจุบันผู้ใช้สามารถติดตามคำสั่งซื้อหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 

การจัดส่ง

เมื่อยืนยันรับการสั่งซื้อสมบูรณ์แล้ว การจัดส่งสินค้าที่สั่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ BKhairbeauty.com จะดำเนินการจัดส่งในเวลาอันสั้นที่สุด

  • จัดส่งพัสดุโดยไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางประเภท คำสั่งซื้อเดียวกันอาจเป็นได้หลายอย่าง ความล่าช้าในการส่งมอบอันเนื่องจากผู้ขนส่ง ยินยอมให้ลูกค้าเรียกร้องค่าเสียหาย การจัดส่งจะดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงสถานที่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคนขับที่จะมีวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ 
  • BKhairbeauty.com ปฏิเสธความรับผิดชอบในการจัดส่งใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ความขัดแย้งอาวุธ การจลาจล สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุ พายุไซโคลน น้ำท่วม ไฟถนนตัด อัคคีภัย อุบัติเหตุและความเป็นไปไม่ได้ทางกายภาพอื่น ๆ เพื่อส่งมอบหรือจัดส่ง 
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สั่งซื้อจาก  BKhairbeauty.com จะถูกส่งมอบสำหรับการใช้งานของลูกค้าที่ระบุไว้ในที่อยู่จัดส่ง เมื่อได้รับคำสั่งซื้อแล้วลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์จะต้องตรวจสอบสถานะความสมบูรณ์และการใช้งานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ลูกค้าจะต้องแจ้งเรื่องกับผู้ให้บริการทันทีหากสินค้าสูญหายหรือเสียหาย ในกรณีที่มีข้อบกพร่องลูกค้ามีสิทธิที่จะคืนสินค้า

 

อัตราและการชำระเงิน

ราคาดังกล่าวเป็นราคาบาทตามการยืนยันการสั่งซื้อ เป็นอันสิ้นสุดและรวมภาษีแล้ว โดยจะพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับในวันที่สั่งซื้อ ราคานี้รวมถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการควบคุมการประมวลผลและการจัดการการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง การเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ใช้บังคับอาจมีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามราคาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ในทำนองเดียวกันหากมีการปรับเปลี่ยนภาษีหรือเงินสมทบรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อราคาขายผลิตภัณฑ์  BKhairbeauty.com  ผู้ใช้สามารถปรับเงินสดที่ซื้อด้วยบัตรเครดิต มีวิธีการชำระเงินแบบต่างๆในเว็บไซต์  BKhairbeauty.com วันสั่งซื้อ บัญชีผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์เท่านั้น หากรายการที่หมดหรือไม่พร้อมใช้งานการชำระเงินจะดำเนินการกับจำนวนสินค้าที่ส่งจริง 

 

การยอมรับและราคา

- ในกรณีของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงในตลาดความต้องการของ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิที่ไม่เกิน 10 รายการสำหรับลูกค้าแต่ละราย โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลหลายประการ 

- เว็บไซต์ www. BKhairbeauty.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดก็ได้ตลอดเวลา คุณอาจได้รับแจ้งให้ยืนยันเพิ่มเติมหรือข้อมูลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อ

เราพยายามมุ่งมั่นหรือมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลการกำหนดราคาที่ถูกต้องที่สุดแก่ผู้ใช้ของเรา อย่างไรก็ตามข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเช่นในกรณีที่ราคาของรายการไม่แสดงอย่างถูกต้องบนไซต์ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ในกรณีที่มีการตรวจสอบรายการผิดพลาดเราอาจพิจารณาตามคำแนะนำของเราหรือติดต่อคุณเพื่อรับคำแนะนำหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว เราจะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไม่ว่าคำสั่งดังกล่าวจะได้รับการยืนยันและมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณหรือไม่


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนเนื้อหาในเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง เสียง การเลือก การจัดเรียงและซอฟต์แวร์ทั้งหมด การคอมไพล์ โค้ด ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์จะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ในรูปของการทำงานร่วมกันภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ สงวนสิทธิ์ทั้งหมด


บังคับใช้กฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องแปลและควบคุมโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

 

การระงับการใช้บริการ

นอกเหนือจากการแก้ไขตามกฎหมายหรือเท่าเทียมใดๆ การทำให้ถูกต้องใดๆ แล้วอาจไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยกเลิกข้อกำหนดในการให้บริการหรือยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้รับภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงนี้ คุณจะต้องหยุดการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์โดยทันที เราจะต้องยกเลิกรหัสผ่านและรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ออกให้แก่คุณและปฏิเสธการเข้าถึงของคุณโดยทันที นอกเหนือจากการแก้ไขตามกฎหมายหรือเท่าเทียมใด ๆ การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะภาระการชำระเงิน) ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่บอกเลิกสัญญานอกจากนี้คุณยอมรับว่าเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นอันเป็นผลจากการระงับหรือการบอกเลิกดักล่าวBKhairbeauty.com  ประเทศไทยในการดำเนินงานในเว็บไซต์    การแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้เว็บไซต์

OUR 
BRAND

Is dedicated to elaborated functional hair care products using the highest concentrations of quality and high-tech active ingredients. BK HAIR BEAUTY launches a new line of Hair Care using the ultimate in innovative active ingredients, of the highest quality and concentrations, to elaborate highly effective, which combines both quality and attention to detail in order to offer the very latest advances in all our products. The brand name BK HAIR BEAUTY comes from Brazil, with the inspiration, of our culture that has allowed us to benefit from the numerous discoveries within the hair care field. Luxurious intensive repair, rejuvenate, protects, revitalize and giving an infusion to the hair of nutrients and energy that are necessary so that you look radiant. During every day.

 

 

BKHAIRBEAUTY ® 2006 All rights reserved